เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week2

หน่วยการเรียนรู้ ระดับภาษากับการเขียนสื่อสาร (โฆษณา)
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษา เรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน


Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๗ - ๒๑
ส..
๒๕๕๘โจทย์ :
โฆษณา
Key  Question
- ทำไมต้องมีการโฆษณา ?
- การโฆษณาแตกต่างกับการประชาสัมพันธ์อย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
 อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนคิดว่าทำไมต้องมีการโฆษณา ?
การโฆษณาแตกต่างกับการประชาสัมพันธ์อย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหลักการทำโฆษณา
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องหลักการทำโฆษณา
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ภาระงาน
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
ชิ้นงาน
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องการทำโฆษณา
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจและสามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ(โฆษณา)ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษา เรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์หลักการการทำโฆษณาได้
- การสังเคราะห์สร้างคำและประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับการทำโฆษณาแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่เรียนรู้เรื่องโฆษณาค่ะ โฆษณาที่ตนเองชอบ และคิดว่าโฆษณามีความสำคัญอย่างไร ภาษาที่ใช้ในงานโฆษณาเป็นอย่างไร ทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนแดงความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นคุณครูก็ให้พี่ๆแบ่งกลุ่มกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหลักการทำโฆษณา และพี่ๆแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันรวมทั้งสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องหลักการทำโฆษณาด้วยค่ะ

    ตอบลบ