เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week4


หน่วยการเรียนรู้ อัตชีวประวัติ
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค รวมทั้งสามารถใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
รวมทั้งสามารถพัฒนางานเขียนของตนเองได้ในรูปแบบการเขียนอัตชีวประวัติได้


Week

Input

Process

Output

Outcome

๓๑ ส..
-
๔ ก..
๒๕๕๘โจทย์ :
อัตชีวประวัติ
Key  Questions
 ทำไมจึงมีการเขียนอัตชีวประวัติ ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
 อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า
 ทำไมจึงมีการเขียนอัตชีวประวัติ ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
ครูแจกเอกสารอัตชีวประวัติของบุคคลสำคัญของโลกให้นักเรียนแต่ละคน อ่านและวิเคราะห์ลักษณะเด่นของแต่ละบุคคล
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอัตชีวประวัติ
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนเขียนอัตชีวประวัติของตนเอง

ภาระงาน
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
ชิ้นงาน
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องคำไทยแท้และภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค รวมทั้งสามารถใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์รวมทั้งสามารถพัฒนางานเขียนของตนเองได้ในรูปแบบการเขียนอัตชีวประวัติได้
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ความแตกต่างของบุคคลต่างๆจากการศึกษาอัตชีวประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆได้
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการเขียนอัตชีวประวัติแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. งานอัตชีวประวัติของพี่ๆ คุณครูให้เป็นงานเขียนส่วนหนึ่งในงานวารสารของแต่ละคนค่ะ แต่เนื่องจากคุณครูได้ลองให้พี่ๆทำแบบสอบเพื่อทำความเข้าใจเรื่องๆต่างๆที่ผ่านมาแล้ว พี่ๆยังสงสัยในเรื่องของบทกลอน บทกวี ดังนั้นคุณครูจึงไเ้ให้พี่ๆศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทกลอนบทกวีค่ะ โดยจะแบ่งกลุ่มศึกษา จากนั้นเราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอีกครั้ง จากนั้นพี่ๆแต่ละคนก็จะสรุปความเข้าใจในเรื่องบทกลอนบทกวีๆที่เพื่อนศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนกัน โดยเขียนสรุปลงในสมุดของตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับตนเองอีกครั้งค่ะ

    ตอบลบ