เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week9

หน่วยการเรียนรู้ สรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย  Q.2 และนำเสนอ
          เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในรูปแบบต่างๆตามความสนใจและสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็น  ความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง


Week

Input

Process

Output

Outcome

๕ - ๙
 ต..
๒๕๕๘
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้ภาษาไทย  Q.2 และนำเสนอ

Key  Question
นักเรียนจะนำเสนอองค์ความรู้ภาษาไทย  Q.2สิ่งที่ได้เรียนมาแล้วอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้มาแล้วใน Q.2 และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Show and Share : การนำเสนอชิ้นงาน
Mind Mapping :หลังการเรียนรู้



 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
อังคาร
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่ผ่านมา
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำเสนอองค์ความรู้ภาษาไทย  Q.2 สิ่งที่ได้เรียนมาแล้วอย่างไร 
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนคิดวางแผนงานการสรุปองค์ความรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้
พุธ
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย  Q.2  ในรูปแบบต่างที่ตนสนใจ ( Mind Mapping Flow Chart )
เชื่อม   
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้
พฤหัสบดี
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  จากการเรียนรู้ภาษาไทยใน Q.2 นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่นักเรียนต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกบ้าง?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ภาระงาน
- การเขียนสรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย  Q.2  ในรูปแบบต่างที่ตนสนใจ ( Mind Mapping Flow Chart )
 เขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
การตอบคำถาม

ชิ้นงาน
องค์ความรู้การเรียนภาษาไทย  Q.2  ในรูปแบบต่างที่ตนสนใจ
Mind Mapping Flow Chart )
งานเขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา

ความรู้ : สรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในรูปแบบต่างๆตามความสนใจและสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็น ความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
 ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูล/การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น













1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาหืนี้เป็นสัปดาห์สุดท้าย คุณครูได้ให้พี่ๆสรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย Q.2 ในรูปแบบ Mind Mapping จากน้นเราก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกครั้ง จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ใน Q.2 พี่ๆสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่พี่ๆต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกบ้าง?”
    แล้วพี่ๆก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองค่ะ

    ตอบลบ