เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week8


หน่วยการเรียนรู้ คำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพและแบบกรอกสมัครงาน
เป้าหมายรายสัปดาห์ : ความรู้ :เข้าใจความแตกต่างของคำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพ และแบบกรอกสมัครงานรวมทั้งสามารถใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคล


Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๘ ก..
 -
 ต..
๒๕๕๘โจทย์ :
- คำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพ

- แบบกรอกสมัครงาน
Key  Questions
 คำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพมีความสำคัญอย่างไร ?
- ทำไมต้องมีแบบกรอกสมัครงาน?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- ใบงาน
แบบทดสอบ
-  อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
 คำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพมีความสำคัญอย่างไร ?
- ทำไมต้องมีแบบกรอกสมัครงาน?
เชื่อม
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพ และแบบกรอกสมัครงาน
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องคำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพ
และแบบกรอกสมัครงาน
ใช้
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
 เชื่อม
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง
ภาระงาน
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
- สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องคำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพและแบบกรอกสมัครงาน
- ทำใบงาน
- ทำแบบทดสอบ
ชิ้นงาน
- ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องคำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพและแบบกรอกสมัครงาน
- ใบงาน

- แบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจความแตกต่างของคำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพ และแบบกรอกสมัครงาน
รวมทั้งสามารถใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคล
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ความแตกต่างของคำศัพท์ทางวิชาการ และคำศัพท์ทางวิชาชีพได้
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการกรอกแบบสมัครงานแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆยัง คำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพมีความสำคัญอย่างไร ? และทำไมต้องมีแบบกรอกสมัครงาน? พี่ๆบางคนก็ถามว่ากรอกไปทำไม และเขาจะดูข้อมูลของเราแค่ไหน ดังนั้นคุณครูกับพี่ๆจึงได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของการกรอกแบบสมัครงานกันค่ะ จากนั้นแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพ และแบบกรอกสมัครงาน รวมทั้งร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องคำศัพท์ทางวิชาการ คำศัพท์ทางวิชาชีพกันค่ะ พี่ๆมีความกระตือรือร้นและตั้งใจทำกิจกรรมดีมากค่ะ

    ตอบลบ