เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week6

หน่วยการเรียนรู้ การเขียนจดหมายกิจธุระ
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถเขียนจดหมายกิจธุระได้


Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๔ - ๑๘
 ก..
๒๕๕๘โจทย์ :
จดหมายกิจธุระ
Key  Questions
 ทำไมต้องมีการเขียนจดหมายกิจธุระ ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
ตัวอย่างจดหมายกิจธุระ
- ใบงาน
แบบทดสอบ
-  อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนจดหมายกิจธุระ และใช้คำถามกระตุ้นการคิด ดังนี้
 -  นักเรียนคิดว่าจดหมายที่ให้ศึกษานี้ต้องการสื่อสารเรื่องอะไร และจดหมายนี้แตกต่างจากจดหมายรูปแบบต่างๆที่นักเรียนรู้จักอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
ครูใช้คำถาม ทำไมต้องมีการเขียนจดหมายกิจธุระ ?
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนจดหมายกิจธุระ
 - นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

ใช้
นักเรียนแต่ละคนเขียนจดหมายกิจธุระ
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
 เชื่อม
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง
ภาระงาน
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
- การร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- การเขียนจดหมายกิจธุระ
ชิ้นงาน
จดหมายกิจธุระ
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
ความรู้ :เข้าใจและสามารถเขียนจดหมายกิจธุระได้
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ความแตกต่างของการเขียนจดหมายกิจธุระกับการเขียนจดหมายรูปแบบต่างๆได้
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการเขียนจดหมายกิจธุระ
แล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนจดหมายกิจธุระ ความสำคัญของจดหมายที่มีต่อชีวิตประจำวัน จากนั้นได้ให้พี่ๆได้ลองวิเคราะห์และทำแบบทดสอบดูบ้างค่ะ พี่ๆสนใจและมักมีคำถามมาถามครูเสมอเมื่อสงสัย และเริ่มเรียนรู้ที่จะจดบันทึกข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจต่อตนเองเพิ่มามากขึ้นค่ะ

    ตอบลบ