เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week5

หน่วยการเรียนรู้ การพูดสุนทรพจน์
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อต่างๆที่กำหนดให้ได้อย่างน่าสนสนใจ


Week

Input

Process

Output

Outcome

- ๑๑
 ก..
๒๕๕๘


โจทย์ :
การพูดสุนทรพจน์
Key  Questions
 การพูดสุนทรพจน์แตกต่างจากการพูดทั่วไปอย่างไร ?
- ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะพูดสุนทรพจน์ได้อย่างน่าสนใจ ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ และการพูดสุนทรพจน์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
คลิปการพูดสุนทรพจน์
-  อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้

ชง
ครูให้นักเรียนดูคลิปตัวอย่างการพูดสุนทรพจน์และใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า
 การพูดสุนทรพจน์แตกต่างจากการพูดทั่วไปอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะพูดสุนทรพจน์ได้อย่างน่าสนใจ ?
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนศึกษาเกี่ยวกับหลักการพูดสุนทรพจน์
 - นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ชง
ครูกำหนดหัวข้อในการพูดสุนทรพจน์
หัวข้อคือ “ ๑๑ ปีกับลำปลายมาศพัฒนา “
ใช้
นักเรียนแต่ละอัดคลิปการพูดสุนทรพจน์ของตนเอง
 เชื่อม
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง
ภาระงาน
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
การวิเคราะห์หลักการพูดสุนทรพจน์ใน
ชิ้นงาน
- การพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ
“ ๑๑ ปีกับลำปลายมาศพัฒนา “
ความรู้ :เข้าใจและสามารถพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อต่างๆที่กำหนดให้ได้อย่างน่าสนสนใจ
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ความแตกต่างของการพูดสุนทรพจน์ของบุคคลต่างๆได้
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการพูดสุนทรพจน์แล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้ครูให้พี่ๆดูคลิปตัวอย่างการพูดสุนทรพจน์และใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่า การพูดสุนทรพจน์แตกต่างจากการพูดทั่วไปอย่างไร ? จากนั้นทุกคนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน แล้วครูถามต่อว่าทำอย่างไรเราจึงจะพูดสุนทรพจน์ได้อย่างน่าสนใจ ? จากนั้นๆพี่ๆก็ไปศึกษาข้อมูลหลักการพูดสุนทรพจน์ ซึ่งคุณครูกำหนดหัวข้อให้คือ " ๑๑ ปีกับลำปลายมาศพัฒนา " และให้เวลาพี่ๆฝึกซ้อมเพื่อพูดนำเสนออีกครั้งค่ะ
    และสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์งานประชันดนตรีของพี่ๆมัธยมด้วย พี่ๆทุกคนตื่นเต้นและตั้งใจทำกิจกรรมดีมากค่ะ นอกจากจะเห็นความตั้งใจของพี่ๆมัธยมทั้งหมดแล้ว ยังเห็นความร่วมมือของผู้ปกครองอีกด้วย เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะของพี่ๆน้องๆทุกคน ขอบคุณนะคะ

    ตอบลบ