เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week7

หน่วยการเรียนรู้ ศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและวิเคราะห์ความแตกต่างของศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์ รวมทั้งใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคล


Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๑ - ๒๕
 ก..
๒๕๕๘โจทย์ :
ศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์
Key  Questions
ศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์มีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- ใบงาน
แบบทดสอบ
-  อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด" ศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์มีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ?"
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนศึกษาเกี่ยวกับศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์
 - นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

ใช้
นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
 เชื่อม
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง
ภาระงาน
ภาระงาน
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
- สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์
- ทำใบงาน
- ทำแบบทดสอบ
ชิ้นงาน
- ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์
- ทำใบงาน
- ทำแบบทดสอบ
ความรู้ : เข้าใจและวิเคราะห์ความแตกต่างของศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์ รวมทั้งใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคล
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์ความแตกต่างของศัพท์บัญญัติและ คำทับศัพท์ได้
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์
แล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆแต่ละคนศึกษาเกี่ยวกับศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์ และร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน จากนั้นคุณครูได้ให้พี่ๆแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาอีกครั้งจึงได้ให้พี่ๆได้ทำใบงานและทำแบบทดสอบค่ะ สัปดาห์นี้พี่ๆมีความกระตือรือร้น และตั้งใจเรียนรู้ดีมากค่ะ บางคนเมื่อมีปัญหาไม่เข้าใจในเรื่องที่ศึกษาก็จะมาถามคุณครูเพิ่มเติม อย่างเช่นพี่กีต้าร์ ก็จะเข้ามาถามว่าตรงนี้หนูไม่เข้าใจ หนูต้องทพอย่างไร ซึ่งแสดงถึงการจัดการความรู้ของตัวเองที่ดีค่ะ

    ตอบลบ